CEBUAN

ANG KASUGOAN SA DIOS

(Eksodo 20:3-17)


DILI ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan Ko.

ALANG kanimo dili magbuhat ug usa ka larawan nga linilok, bisan unsang butanga nga maingon sa atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalum sa yuta, kun sa mga butang anaa sa tubig sa ilalum sa yuta. Dili ka magsimba kanila, ni magalagad kanila: Ako si Jehova nga imong Dios, makagagahum, abughoan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan kanila nga nagadumot Kanako, ug nagapakita Ako sa mahigugmaong kalolot alang sa linibo kanila nga nahigugma Kanako, ug nagabantay, sa Akong mga sugo.

DILI mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala; kay si Jehova dili mag-isip kaniya nga walay sala nga nagagamit sa ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala.

HINUMDUMAN mo ang adlaw nga Sabado aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga Sabado alang kang Jehova nga imong Dios: niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lolake, bisan ang imong anak ang babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babeye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumoduong nga anaa sa sulod sa imong mga peltahan. Kay sa unom ka adlaw nga gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ug ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa adlaw nga ikapito; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini.

TAHURON mo ang imong amahan ug ang imong inahan, arn magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios.

DILI ka magpatay.


DILI ka magpanapaw.


DILI ka magpangawat.


DILI ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo.

DILI ka maibug sa balay sa imong isigkatawo; ni magtinguha sa iyang asawa, ni sa iyang sulogoon, ni sa iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang baka, ni sa iyang asnoe, ni sa unsang butanga nga iya.