ILOCANO

TI LINTEG TI DIOS

(Exodo 20:3-17.)


Awanto ti sabali a diosmo iti songoc.

Dicanto mangaramid iti kinitikitan a banag nga agpaay kenca, wenno ti capadpada ti aniaman a banag nga adda sadi langit iti ngato, wenno ti adda iti daga iti baba, wenno cadagidiay a banbanag nga adda cadagiti dandanum iti baba ti daga. Dicanto daydayawen ida, wenno pagservian ida: Siac ti Apo a Diosmo, mannacabalin, naimun, a mangipaspasarungcar iti kinadakes dagiti amma cadagiti annac, iti maicatlo ken maicapat a caputotan dagiti gumura Caniac: ken mangiperengarang iti ayat cadegiti rinibribu codogiti agayat Caniac, ken mangsalimetmet cadagiti bilbilinco.

Saanmo nga ipabpabareng nga aramaten ti nagan ti Apo a Diosmo: ta ti Apo saannanto a di pabasolen ti mangaramat iti nagan ti Apo a Diosna iti barengbereng.

Laglagipem a salimetmetan a nasantoan ti aldaw ti Sabado. Cadagiti innem nga aldaw agbannogcanto, ket aramidem amin nga aramidmo. Ngem ti maicapito nga aldaw isu ti Sabado ti Apo a Diasmo: awanto ti aramidem a trabajo kencuana, sica wenno ti anacmo a lalaki, wenno ti anacmo a babai, wenno ti adipenmo a lalaki, wenno ti adipenmo a babai, wenno ti animalmo, wenno ti gan-gannaet nga adda iti uneg dagiti ruanganmo. To iti innem nga aldaw ti Apo inaramidna ti langit ken daga, ken ti taaw, ken amin a banag nga adda cadacuada, ket naginana iti maicapito nga aldaw: isu ti gapuna a ti Apo binendicionanna ti maicapito nga aldaw ken sinantificarna.

Dayawem ni amam ken ni inam, tapno napaut ti panagbiagmo iti daga nga itedto ti Apo Diosma kenca.

Dica mamapatay.


Dica makiabig iti dica asawa.


Dica agtacaw.


Dica agsacsi iti ulbod a maibusor iti padam a tao.

Dica aguman ti balay ti padam a tao: casta met a dimo tarigagayan ti asawana, wenno ti adipenna a lalaki, wenno ti adipenna a babai. wenno ti vacana, wenno ti asnona, wenno ti aniaman a cupcupicupanna.