SWEDISH

BUDEN SOM GUD GAV DEM

Inledning: »Jag är Herren, din Gud, som har fört sig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. »

1. »Du skall inga andra gudar hava jämte mig. »

2. »Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild,, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på .jorden, eller av det som är nere i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana; ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. »

3. »Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn. »

4. »Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men på sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat, då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.»

5. »Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill giva dig. »

6. »Du skall icke dräpa. »

7. »Du skall icke begå äktenskapsbrott. »

8. »Du skall icke stjäla. »

9. »Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. »

10. »Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa. »

2 Mos. 20:2—17  

 

BUDEN FÖRÄNDRADE AV KATOLSKA KYRKAN

1. »Jag är Herren, din Gud. Du skall inga andra gudar hava jämte mig; du skall icke göra dig något beläte för att tillbedja det.

2. »Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn.

3. »Tänk på, att du helgar vilodagen. »

4. »Du skall hedra din fader och din moder, på det att du må länge leva på jorden. »

5. »Du skall icke dräpa. »

6. »Du skall icke begå äktenskapsbrott. »

7. »Du skall icke stjäla. »

8. »Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. »

9. »Du skall icke begära din nästas hustru. »

10. »Du skall icke begära din nästas hus, åker, tjänare, tjänarinna, oxe; åsna eller något annat, som tillhör honom. »

— »Katolsk Katekes för det apostoliska vikariatet i Sverige», Stockholm 1893, sid. XIV, XV.